processing...
Họ và tên:
Vũ Phương Thảo
Cơ quan / Đoàn thể:
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, Công ty Truyền thông
Đơn vị công tác:
Đoàn Ban Quản lý các KCX và CN TP

Loại:
Infographic
Ngày nộp:
2023-08-10 16:13:05

SẢN PHẨM ĐỒ HỌA THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 98/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI

Đoàn Ban quản lý Các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố nộp dự thi sản phẩm đồ họa nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 98/2023/QH15 một cách trực quan, bắt mắt.

Hình ảnh


Ảnh bìa


Các cơ chế


Điều 4


Điều 4


Điều 5


Điều 5


Điều 6


Điều 6


Điều 7


Điều 8


Điều 9


Điều 9


Điều 9


Điều 10


Điều 10


Bài thuyết trình

Đoàn Ban quản lý Các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố nộp dự thi sản phẩm đồ họa nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 98/2023/QH15 một cách trực quan, bắt mắt.